(مدیریت منابع انسانی) HRM: Human Resource Management

(مدیریت روابط مشتری) CRM: Customer Relationship Management

(سیستم اطلاعات مکانی) GIS: Geographic Information System

(سنجش از دور) RS: Remote Sensing

(سرویس های مکان مبنا) LBS: Location Based Services

(اسکن لیزری) LS: Laser Scan

 (مانیتورینگ لیزری) LM: Laser Monitoring