توسعه نرم افزار محاسبه و ارزیابی ظرفیت راه آهن مبتنی بر GIS

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا

مطالعه ظرفیت خطوط راه آهن برای اعتبارسنجی برنامه های زمان بندی و تعیین زیرساختها برای سطوح مختلف ترافیکی، تعیین هزینه دسترسی به شبکه راه آهن و ارزیابی پارامترهای عملکردی و مالی راه آهن انجام می گیرد. روند فعلی جمع آوری داده ها و پارامترهای موثر در محاسبه ظرفیت خطوط و محاسبه و تحلیل آن در اداره کل سیر و حرکت بصورت دستی انجام گرفته و این امر باعث بوجود آمدن ناهماهنگی در محاسبات و نتایج متفاوت گردیده است. بر این اساس، پروژه ارائه و توسعه نرم افزار محاسبه وارزیابی ظرفیت راه آهن ج.ا.ا. در دستور کار قرار گرفت که در فاز اول، طراحی و پیاده سازی نرم افزاری مبتنی بر وب، با اتصال برخط به پایگاههای داده مرتبط از قبلی پایگاه داده سامانه گراف و سامانه اطلاعات مکانی در دستور کار قرار گرفته و بخش پایه نرم افزار از نقطه نظر طراحی و محاسباتی، همچنین توجه به نیازمندیهای اداره کل بازرگانی و بازاریابی توسعه یافت.
عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح ICZM ملی سازمان بنادر و دریانوردی (ناظر بخش GIS و SDSS)
ارائه خدمات پشتیبانی GIS پایه شهرداری و کل زیرسیستمهای موجود نرم افزاری از سیستم مدیریت یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری ایلام
تولید و بومی سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری ایلام (فاز دوم: باز ترسیم تفصیلی بر پایه نقشه ۱:۵۰۰ شهر ایلام، توسعه زیر سیستمهای موجود و توسعه زیر سیستمهای جدید شهرسازی شهرداری ایلام)

کارفرما: شهرداری ایلام

پروژه حاضر بعنوان فاز دوم از تولید نرم افزاز مدیریت یکپارچه شهرسازی شهرداری ایلام، دو هدف اصلی را دنبال می نماید: ۱- تهیه نقشه ۱:۵۰۰ شهر ایلام و بازترسیم طرح تفصیلی بر وضع موجود بعنوان یک مبنای اطلاعاتی بهنگام از وضع موجود شهر و سامانه های مرتبط در شهرداری ایلام، مشتمل بر: سامانه اطلاعات مکانی شهرداری، سامانه یکپارچه شهرسازی و سایر سامانه های موجود. ۲- توسعه زیرسیستمهای سامانه مدیریت یکپارچه شهرسازی شهرداری به شرح: تولید زیرسیستمهای مدیریت شهروند الکترونیک، کمیسیون ماده ۵، آزادسازی املاک، گزارشات آماری و مکاتبات، کمیسیون ها و کمیته ها، پشتیبانی آنلاین و سرویس پیام کوتاه و توسعه زیرسیستمهای نظام مهندسی، نوسازی و درآمد.
نظارت بر توسعه سامانه پایگاه اطلاعات مکانی تحت وب جهت بارگذاری نقشه های تولید شده و هدایت روند طرح تهیه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

کارفرما: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی

این پروژه که در ادامه همکاری سه ساله اخیر با وزارت جهاد کشاورزی به منظور هدایت و نظارت بر روند طرح تهیه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام می گیرد، اهدافی بدین شرح را دنبال می نماید: ۱- بررسی و اظهارنظر در خصوص دستورالعملها و گزارشات تهیه شده مرتبط با طرح، ۲- کنترل و نظارت بر تصاویر هوایی خام و اورتو حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۳- آموزشهای لازم به مهندسین مشاور مجری در استانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۴- پیگیری و کنترل عملکرد مهندسین مشاور و مجریان استانها، ۵- نظارت و کارشناسی نقشه های تولید شده از سوی مشاوران مجری پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قرارداد ایجاد پایگاه داده و مدیریت سامانه مکانی تحت وب توسط مجری مربوطه.