گواهینامه ها

 

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی (97)---------------------------------------------------------------------------------------------------------مشاهده جزئیات

♦♦♦

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی (92)---------------------------------------------------------------------------------------------------------مشاهده جزئیات

 

 

تقدیرنامه و رضایت نامه

 

تقدیرنامه شرکت در کنفرانس تخصصی گردشگری الکترونیک-----------------------------------------------------------------------------------------------------------مشاهده جزئیات

♦♦♦

تقدیرنامه همکاری در پروژه کارت هوشمند سوخت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مشاهده جزئیات

♦♦♦

رضایت نامه همکاری با شهرداری ایلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مشاهده جزئیات