کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی

azarshargh01 300x228

وضعیت پروژه: انجام شده

سال قرارداد: ۱۳۹۰

شرح پروژه:خدمات انجام شده: پردازش داده های ماهواره ای؛ مدیریت و تحلیل داده ها در GIS

کاربری اراضی، توصیف نوع بهره‌برداری انسان از یک قطعه زمین می‌باشد و از دیرباز، آگاهی از نوع و درصد کاربری های کشاورزی و باغی و قابلیت بالقوه کشت هریک از مناطق کشاورزی در تامین غذای انسان‌ها اهمیت داشته و در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی، مدیریت منابع آب و ساماندهی مناطق مسکونی مورد توجه بوده است.

بر این اساس و با عنایت به نیازها و اهداف گروههای مطالعاتی مختلف در مطالعات مدیریت یکپارچه منابع آب،نیل به اهداف زیر را در دستور کار قرار داده است:

• استخراج نقشه کاربری اراضی در مقاطع زمانی مختلف یک دوره ۳۵ ساله و آگاهی از وضعیت و حجم تغییرات حادث شده در اراضی.

• استخراج آمار سطوح اراضی در کلاسهای کاربری مختلف.

• تحلیل و تفسیر وضعیت کاربریها با منابع آب موجود در محدوده موردمطالعه و در اختیار گذاردن این اطلاعات برای گروههای مطالعاتی مدیریت منابع آب.

• بهره گیری از توانمندیهای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در مدیریت یکپارچه اطلاعات و تحلیل و تفسیر اطلاعات.