کارفرما : شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس (جهت ارائه به شرکت اب منطقه ای استان گیلان)picture31 11

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سال قرارداد :  ۱۳۸۸

خدمات انجام شده : پردازش و تفسیر داده های ماهواره ای؛ مدیریت داده ها در GIS

شرح پروژه :

با توجه به کارایی بالای فناوری سنجش از دور، امروزه در استخراج نقشه های کاربری اراضی، تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و باغی و سایر کاربردهای کشاورزی از داده های ماهواره ای بهره برداری می گردد. یکی ازعوامل مهم در استفاده از تصاویر ماهواره ای در مطالعه محصولات مختلف در بخش کشاورزی، شناخت کامل از فیزیولوژی، فنولوژی و تقویم زراعی به منظور سهولت در سفارش و به تبع آن پردازش تصاویر می باشد. همچنین لازم است بازتابشهای مربوط به هریک از عوارض زمینی بر روی تصویر به خوبی شناخته شود، در نهایت، تحقیق در مورد الگوریتم مناسب جهت رسیدن به هدف مطالعه در مرحله بعدی قابل اجرا است. بر این اساس طرح فوق، اهداف زیر را تأمین نموده است:

• بکارگیری و توسعه روشهای مناسب پردازش داده های ماهواره ای در استخراج کلاسهای کاربری و پوشش اراضی در محدوده

  مورد مطالعه (حوضه آبریز قزل اوزن- سفیدرود)

• تعیین سطوح اراضی کشاورزی و همچنین سطوح زیر کشت محصولات عمده جهت تدقیق نتایج در محدوده های مطالعاتی

• استخراج آمار اراضی کشاورزی و تدقیق اطلاعات پایه مطالعات جامع منابع آب طرح قزل اوزن- سفیدرود

• برآورد سطوح زیرکشت محصولات با هدف تعیین نیاز آبی جهت فراهم نمودن اطلاعات پایه مدل هیدرولوژیکی جایکا