کارفرما : مهندسان مشاور آبگیر

picture6 265x300

وضعیت پروژه : خاتمه یافته سال قرارداد : ۱۳۸۹

خدمات انجام شده : پردازش داده های ماهواره ای؛ مدیریت و تحلیل داده ها در GIS

شرح پروژه :

کاربری اراضی، توصیف نوع بهره‌برداری انسان از یک قطعه زمین می‌باشد و از دیرباز، آگاهی از نوع و درصد کاربری های کشاورزی و باغی و قابلیت بالقوه کشت هریک از مناطق کشاورزی در تامین غذای انسان‌ها اهمیت داشته و در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی

، مدیریت منابع آب و ساماندهی مناطق مسکونی مورد توجه بوده است.

بر این اساس و با عنایت به نیازها و اهداف گروههای مطالعاتی مختلف در مطالعات مدیریت یکپارچه منابع آب،نیل به اهداف زیر را در دستور کار قرار داده است:

  • استخراج نقشه کاربری اراضی در مقاطع زمانی مختلف یک دوره ۳۵ ساله و آگاهی از وضعیت و حجم تغییرات حادث شده در اراضی

  • استخراج آمار سطوح اراضی در کلاس های کاربری مختلف

  • تحلیل و تفسیر وضعیت کاربری ها با منابع آب موجود در محدوده مورد مطالعه و در اختیار گذاردن این اطلاعات برای

   گروههای مطالعاتی مدیریت منابع آب

  • بهره گیری از توانمندی های سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت یکپارچه اطلاعات و تحلیل و تفسیر اطلاعات.