کارفرما : مهندسین مشاور تدبیرفرودراه (جهت ارائه به اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان(123123123123 copy

وضعیت پروژه : خاتمه یافته

سال قرارداد : ۱۳۸۷

خدمات انجام شده : مطالعه؛ نیازسنجی؛ طراحی مدل داده؛ پیاده سازی و ویژه سازی GIS تولید ماژول های کاربردی

شرح پروژه :

اجرای وظیفه توسعه و نگهداری این راه ها در کنار تأمین ایمنی آنها، مستلزم انجام فرآیندهای طراحی، بازرسی و تعمیر و نگهداری حجیمی می‌باشد که در مقاطع زمانی مختلف با هدف رفع نیازهای اجرایی و یا نگهداری این زیرساخت های حمل و نقل صورت می پذیرند. در همین راستا بخشهای مختلف مدیریتی، ستادی و عملیاتی اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان نیازمند استفاده از اطلاعات صحیح و بهنگام از بخش های مختلف بنا بر وظیفه و حیطه فعالیت خود هستند. ضمن اینکه هر بخش (خصوصاً بخش های عملیاتی) خود تولید کننده حجم زیادی از داده و اطلاعات از شبکه راه و ابنیه فنی مربوطه می باشند که به نوبه خود مورد استفاده سایر بخش ها و یا سطوح بالاتر ستادی و یا مدیریتی جهت تصمیم گیری هستند.

سیستم اطلاعاتی مورد نظر جهت مدیریت داده‌ها و اطلاعات بخش های مختلف اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان می باید قابلیت ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی و نمایش انواع مختلف اطلاعات تولید شده در قسمت های مختلف اداره را دارا باشد. نظر به اینکه بخش قابل توجهی از اطلاعات جمع آوری شده و مورد استفاده در اداره کل راه و ترابری استان اطلاعات مکانی می باشند لذا سیستم اطلاعات مورد نظر جهت مدیریت این اطلاعات نیز می بایست با هدف کار با این نوع از اطلاعات طراحی و پیاده سازی گردد. غالب داده هایی که در اداره کل راه و ترابری استان با هدف طراحی و یا تعمیر و نگهداری تولید و استفاده می‌شوند دارای یک بعد مکانی می باشند که آنها را به کیلومتر مشخصی از شبکه محورهای راه و یا یک موقعیت جغرافیایی مربوط به ابنیه فنی خاص منتسب می‌گرداند. به این قبیل اطلاعات که در آنها بعد مکانی حائز اهمیت می باشد اطلاعات مکانی گفته می‌شود. سیستم اطلاعات مکانی (GIS) با بهره‌گیری از قابلیت ها و امکانات خاص در مدیریت اطلاعات مکانی نه تنها می تواند در ذخیره سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات مکانی اداره کل راه و ترابری استان گلستان مؤثر باشد در ضمن می‌تواند با انجام تحلیل های مکانی با هدف انجام تصمیم سازی بهینه کمک شایانی به بهبود روند عملیاتی و مدیریتی اداره نماید.

هدف از انجام این پروژه، طراحی، اجرا و راه اندازی یک سیستم اطلاعات مکانی به منظور ذخیره سازی، بازیابی و نمایش اطلاعات بهنگام بخش های مختلف مدیریتی و عملیاتی می‌باشد. اجرای یک چنین سیستمی ضمن ایجاد کنواختی و هماهنگی در زمینه ذخیره سازی داده‌ها، امکان دسترسی آسان به اطلاعات بهنگام را تضمین می نماید.

با توجه به موارد فوق الذکر، این پروژه با ایجاد یک زیرساخت اطلاعات مکانی به دنبال اجرای اهداف زیر در اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان است:

    • یکنواخت سازی فرآیندهای تهیه و ذخیره سازی داده ها

   • مرکزیت بخشیدن به مدیریت داده ها

   • فراهم آوری دسترسی چند کاربره به پایگاه داده

   • امکان بازیابی و نمایش داده ها در قالب گزارش، نقشه و …