کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربیazar west 212x300

وضعیت پروژه : انجام شده

سال قرارداد : ۱۳۹۰

خدمات انجام شده : پردازش داده های ماهواره ای؛ مدیریت و تحلیل داده ها در GIS

شرح پروژه :

کاربری اراضی، توصیف نوع بهره‌برداری انسان از یک قطعه زمین می‌باشد و از دیرباز، آگاهی از نوع و درصد کاربری های کشاورزی و باغی و قابلیت بالقوه کشت هریک از مناطق کشاورزی در تامین غذای انسان‌ها اهمیت داشته و در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی، مدیریت منابع آب و ساماندهی مناطق مسکونی مورد توجه بوده است.

بر این اساس و با عنایت به نیازها و اهداف گروه های مطالعاتی مختلف در مطالعات مدیریت یکپارچه منابع آب،نیل به اهداف زیر را در دستور کار قرار داده است:

   • استخراج نقشه کاربری اراضی در مقاطع زمانی مختلف یک دوره ۳۵ ساله و آگاهی از وضعیت و حجم تغییرات حادث شده در اراضی.

   • استخراج آمار سطوح اراضی در کلاس های کاربری مختلف.

  • تحلیل و تفسیر وضعیت کاربری ها با منابع آب موجود در محدوده موردمطالعه و در اختیار گذاردن این اطلاعات برای

        گروه های مطالعاتی مدیریت منابع آب.

  • بهره گیری از توانمندی های سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت یکپارچه اطلاعات و تحلیل و تفسیر

        اطلاعات.