سال قرارداد: 1397

کارفرما:  شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 

خدمات مشاوره و نظارت بر GIS توزیع برق ایلام

سال قرارداد: 1397

کارفرما: شهرداری مهران

فاز اول ایجاد و نصب سیستم یکپارچه نرم افزارهای شهرسازی شهرداری مهران

سال قرارداد: 1397

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا

ارائه و توسعه نرم افزار محاسبه و ارزیابی ظرفیت در راه آهن مبتنی بر GIS  

سال قرارداد: 1397

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا

توسعه و پشتیبانی  WEB-GIS  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

سال قرارداد: 1396

کارفرما: شهرداری ایلام

برداشت تصاویر با تکنولوژی پهپاد جهت تهیه نقشه 1:500 شهر ایلام 

شروع همکاری: 1396

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح پايش و ارزيابي مديريت يکپارچه مناطق ساحلي هرمزگان