انجام مطالعات کاربری اراضی و تهیه نقشه های لندیوز سطح II و IV با استفاده از داده های ماهوارهای و استخراج نتایج سطوح اراضی و ترکیب کشت در بازه های مصرف مورد نیاز (حوضه آبریز قزل اوزن سفید رود)

انجام مطالعات کاربری اراضی و تهیه نقشه های لندیوز سطح II و IV با استفاده از داده های ماهوارهای و استخراج نتایج سطوح اراضی و ترکیب کشت در بازه های مصرف مورد نیاز (حوضه آبریز قزل اوزن سفید رود)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.