برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته GIS در سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج