تهیه ضوابط، دستورالعملها، پیوستهای توافقات سطح خدمات (Service Level Agreement) قرارداد تهیه عکسهای هوائی رقومی