تهیه نقشه توپوگرافی محدوده شبکه آبیاری و زهکشی کلیسه (Klese) واقع در کردستان عراق با اشل 1:2000 و خطوط تراز یک متری برابر استاندارد های پردازش تصاویر ماهواره ای