تولید سیستم اطلاعات جغرافیائی بر اساس پردازش داده های ماهواره ای و تولید محتوای رقومی تغییرات کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی)