تولید و بومی سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شهرسازی شهرداری ایلام (فاز اول: شناخت و نیازسنجی، تولید زیرسیستمهای صدور پروانه، پایان کار و پاسخ استعلام، ماده 100 و امور مهندسین)