تولید و بومی سازی نرم افزار مدیریت یکپارچه شهرسازی شهرداری ایلام (فاز دوم: بازترسیم طرح تفصیلی بر پایه نقشه ۱:۵۰۰ شهر ایلام، توسعه زیرسیستمهای موجود و تولید زیرسیستمهای جدید شهرسازی)