طراحی، ایجاد و پیاده سازی زیرساخت اطلاعات مکانی و GIS جامع منطقه آزاد قشم