طرح GIS و عملیات ممیزی املاک و ساماندهی بایگانی شهر اردل