عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر