عضو حقیقی در کمیته تخصصی طرح پايش و ارزيابي مديريت يکپارچه مناطق ساحلي هرمزگان