مشاوره در مدیریت بر اجرای طرح تهیه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آریز دریاچه ارومیه و نظارت بر ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی تحت وب جهت بارگذاری نقشه های تولید شده