همکاری در ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس