همکاری در ایجاد GIS در شهرداری بندر بوشهر(فاز مطالعات)