همکاری در برنامه ریزی جامع اقتصادی و اجتماعی استان آذربایجان غربی با رویکرد GIS