همکاری در تهیه نقشه پراکنش اراضی و برآورد سطح زیر کشت گندم در استانهای غرب کشور