همکاری در ساماندهي پايگاه اطلاعات جغرافيايی استان آذربايجان غربی