همکاری در مکانیزاسیون و طراحی GIS جامع مخابرات استان آذربایجان غربی