پیاده سازی پایلوت بخش نرم افزاری مدیریت اطلاعات مکانی سامانه هوشمند مدیریت توزیع کالا