کنترل و نظارت بر صحت عملیات برداشت عوارض شهری و جایگذاری بر روی نقشه های مربوط به 26 مرکز استان کشور